Hållbarhet

Hälsa, säkerhet och arbetsmiljö

Verksamhetens tillväxt ska ske på ett affärsmässigt, sunt och hållbart sätt där produktion, arbetsglädje och medarbetarskap går hand i hand.

ARBETSMILJÖ

Medarbetarna är vår viktigaste resurs, deras hälsa och välbefinnande är avgörande för företagets framgång.

Kompetensutveckling

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Vi jobbar kontinuerligt med hälsa, säkerhet och arbetsmiljö som innebär även ständig kompetensutveckling av ledare och medarbetare. Vårt mål är att integrera hållbarhet i alla led.

 

I HR-strategin har vi definierat fyra fokusområden – Attraktiv arbetsgivare, Kompetensförsörjning, Arbetsmiljö och hälsa, samt Ledarskap.

 

"Vi verkar för att skapa en utvecklande arbetsplats med en företagskultur som uppmuntrar till initiativ och handlingskraft," säger Martina Gustafsson, HR-chef på Anebyhusgruppen.

Alla medarbetare ska känna sig delaktiga och det innebär också att öka mångfalden på arbetsplatsen. Anebyhusgruppen samarbetar med Uppvidinge Lärcenter och erbjuder SFI på arbetstid för de medarbetare som känner att de behöver öka på sina kunskaper i svenska för att kunna utvecklas i arbetet.

Arbetsmiljö

HÄLSA & SÄKERHET

God hälsa och välbefinnande är ett av de hållbarhetsmål vi jobbar med utifrån Agenda 2030. Säkerheten och tryggheten på våra arbetsplatser går aldrig att tumma på. Vi strävar efter att hela tiden förbättra arbetsmiljön genom det systematiska arbetsmiljöarbetet tillsammans med skyddsombud och fackliga representanter.

 

Vi jobbar aktivt mot alla former av diskriminering. På Anebyhusgruppen finns det en inarbetad rutin för Whistleblowing. Det är möjligt att rapportera händelser både via hemsidan och personalhandboken. Dessa händelser rapporteras direkt till HR-chef.

 

För att minska risken för arbetsskador genomför vi ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi har tillbudsrapportering i WIA där alla anställda har möjlighet att rapportera. Detta ger oss en möjlighet att följa upp tillbud och olyckor och arbeta aktivt för att nå vårt mål, som är en nollvision för arbetsplatsolyckor.

En jämställd arbetsplats

MÅNGFALDEN

En viktig del för oss är att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare mår bra och trivs. Jämställdhet är ett av de hållbarhetsmål vi på Anebyhusgruppen jobbar med utifrån Agenda 2030.

 

Vi måste ha en jämställd arbetsplats för att kunna attrahera och utveckla de mest kompetenta medarbetarna. Inom företaget är vi 18% kvinnor och 72% män. Vi arbetar kontinuerligt med att öka förutsättningarna för en mer jämställd könsfördelning. I våra fabriker arbetar vi kontinuerligt med att öka förutsättningarna för en mer jämställd könsfördelning.

 

Hustillverkning har historiskt sett varit ett mansdominerat yrke, vilket beror på att produktionen inneburit många fysiskt tunga moment. Vårt mål är att alla medarbetare ska kunna arbeta på alla typer av arbetsplatser, oavsett kön, fysisk styrka eller bakgrund. Det finns många hjälpmedel i dag som gör arbetet mindre tungt och mer ergonomiskt lämpligt för olika typer av människor. Vi tror att arbetsmiljön och arbetsplatsen bör anpassas efter människan och inte tvärtom.

 

Vår senaste utförda lönekartläggning visar på noll förekomster av löneskillnad beroende på kön. Kommunikation, samverkan och transparens sker med fackliga parter i så väl lönekartläggning som i övrigt jämställdhetsarbete.

 

"Vårt mål är att alla medarbetare ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Det allra viktigaste för oss är att skapa en arbetsmiljö där medarbetarna mår bra," avslutar Martina Gustafsson, HR-chef på Anebyhusgruppen.

Kvalitet och god arbetsmiljö

KVALITET

Kvalitet och en god arbetsmiljö är tätt sammankopplade. Anebyhusgruppens medarbetares erfarenhet och känsla för kvalitet är ovärderlig för att kunna leverera den höga kvaliteten som Anebyhusgruppen står för.

 

Tack vare fortsatt arbete mot en certifiering enligt ISO 9001 under 2022 tror vi att vi kommer att minska våra kvalitetsbristkostnader samt öka kundnöjdheten. Ett led i detta är ständiga förbättringar genom till exempel utvecklingsprogrammet Produktionslyftet. Produktionslyftet tillämpar principer som bygger på Lean, där utgångspunkten är företagens egna styrkor och värderingar. Detta är ett sätt för Anebyhusgruppen att jobba med att hitta effektiva sätt att kombinera hållbarhetskrav med lönsamhet.

 

Vi strävar efter ständig förbättring och en alltmer resurseffektiv produktion. Allt för att bättre bidra till en hållbar värld och mer nöjda kunder.

Uppförandekod

CODE OF CONDUCT

Uppförandekod eller Code of Conduct, är de etiska riktlinjer för hur vi uppträder inom Anebyhusgruppen. Det är förhållningssätt som speglar våra kärnvärden och är även en struktur för beslutsfattande. Koden täcker ej alla lagar, normer eller föreskrifter, utan är ett rättesnöre häremellan. Syftet är att ge vägledning för hur medarbetare, kollegor, leverantörer, kunder och andra intressenter ska behandlas på ett lagenligt, rättvist och etiskt vis.

 

Övergripande riktlinjer

Vi respekterar lagar och regler oavsett var verksamheten bedrivs. Vidare ska vi respektera mänskliga rättigheter och internationella arbetsstandarder så som dessa framställs i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och i den Internationella Arbetsorganisationens (ILO:s) kärnkonventioner.

 

Detta innebär till exempel:

 • att vi inte accepterar barnarbete eller tvångsarbete i någon form.
 • att vi rekryterar och behandlar våra medarbetare på ett sätt som inte är diskriminerande avseende kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder.
 • att vi står för god affärssed och etik
 • att vi stöttar våra medarbetares rätt att organisera sig fackligt
 • att vi värdesätter mångfald och främjar rättvis behandling och lika villkor vid rekrytering, lönesättning, fortbildning och befordran hos medarbetare.
 • att ingen medarbetare hos oss skall utsättas för trakasserier eller sexuella trakasserier.
Målsättning

FN:s Agenda 2030

Vi arbetar kontinuerligt utifrån FN:s Agenda 2030.

 

Anebyhusgruppen har valt att fokusera på målen för:

 • God hälsa & välbefinnande (3)
 • Jämställdhet (5)
 • Hållbara städer & samhällen (11)
 • Hållbar konsumtion & produktion (12)
 • Ekologisk & biologisk mångfald (15)
Kompetensutveckling

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Vi jobbar kontinuerligt med hälsa, säkerhet och arbetsmiljö som innebär även ständig kompetensutveckling av ledare och medarbetare. Vårt mål är att integrera hållbarhet i alla led.

 

I HR-strategin har vi definierat fyra fokusområden – Attraktiv arbetsgivare, Kompetensförsörjning, Arbetsmiljö och hälsa, samt Ledarskap.

 

"Vi verkar för att skapa en utvecklande arbetsplats med en företagskultur som uppmuntrar till initiativ och handlingskraft," säger Martina Gustafsson, HR-chef på Anebyhusgruppen.

Alla medarbetare ska känna sig delaktiga och det innebär också att öka mångfalden på arbetsplatsen. Anebyhusgruppen samarbetar med Uppvidinge Lärcenter och erbjuder SFI på arbetstid för de medarbetare som känner att de behöver öka på sina kunskaper i svenska för att kunna utvecklas i arbetet.

Arbetsmiljö

HÄLSA & SÄKERHET

God hälsa och välbefinnande är ett av de hållbarhetsmål vi jobbar med utifrån Agenda 2030. Säkerheten och tryggheten på våra arbetsplatser går aldrig att tumma på. Vi strävar efter att hela tiden förbättra arbetsmiljön genom det systematiska arbetsmiljöarbetet tillsammans med skyddsombud och fackliga representanter.

 

Vi jobbar aktivt mot alla former av diskriminering. På Anebyhusgruppen finns det en inarbetad rutin för Whistleblowing. Det är möjligt att rapportera händelser både via hemsidan och personalhandboken. Dessa händelser rapporteras direkt till HR-chef.

 

För att minska risken för arbetsskador genomför vi ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi har tillbudsrapportering i WIA där alla anställda har möjlighet att rapportera. Detta ger oss en möjlighet att följa upp tillbud och olyckor och arbeta aktivt för att nå vårt mål, som är en nollvision för arbetsplatsolyckor.

En jämställd arbetsplats

MÅNGFALDEN

En viktig del för oss är att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare mår bra och trivs. Jämställdhet är ett av de hållbarhetsmål vi på Anebyhusgruppen jobbar med utifrån Agenda 2030.

 

Vi måste ha en jämställd arbetsplats för att kunna attrahera och utveckla de mest kompetenta medarbetarna. Inom företaget är vi 18% kvinnor och 72% män. Vi arbetar kontinuerligt med att öka förutsättningarna för en mer jämställd könsfördelning. I våra fabriker arbetar vi kontinuerligt med att öka förutsättningarna för en mer jämställd könsfördelning.

 

Hustillverkning har historiskt sett varit ett mansdominerat yrke, vilket beror på att produktionen inneburit många fysiskt tunga moment. Vårt mål är att alla medarbetare ska kunna arbeta på alla typer av arbetsplatser, oavsett kön, fysisk styrka eller bakgrund. Det finns många hjälpmedel i dag som gör arbetet mindre tungt och mer ergonomiskt lämpligt för olika typer av människor. Vi tror att arbetsmiljön och arbetsplatsen bör anpassas efter människan och inte tvärtom.

 

Vår senaste utförda lönekartläggning visar på noll förekomster av löneskillnad beroende på kön. Kommunikation, samverkan och transparens sker med fackliga parter i så väl lönekartläggning som i övrigt jämställdhetsarbete.

 

"Vårt mål är att alla medarbetare ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Det allra viktigaste för oss är att skapa en arbetsmiljö där medarbetarna mår bra," avslutar Martina Gustafsson, HR-chef på Anebyhusgruppen.

Kvalitet och god arbetsmiljö

KVALITET

Kvalitet och en god arbetsmiljö är tätt sammankopplade. Anebyhusgruppens medarbetares erfarenhet och känsla för kvalitet är ovärderlig för att kunna leverera den höga kvaliteten som Anebyhusgruppen står för.

 

Tack vare fortsatt arbete mot en certifiering enligt ISO 9001 under 2022 tror vi att vi kommer att minska våra kvalitetsbristkostnader samt öka kundnöjdheten. Ett led i detta är ständiga förbättringar genom till exempel utvecklingsprogrammet Produktionslyftet. Produktionslyftet tillämpar principer som bygger på Lean, där utgångspunkten är företagens egna styrkor och värderingar. Detta är ett sätt för Anebyhusgruppen att jobba med att hitta effektiva sätt att kombinera hållbarhetskrav med lönsamhet.

 

Vi strävar efter ständig förbättring och en alltmer resurseffektiv produktion. Allt för att bättre bidra till en hållbar värld och mer nöjda kunder.

Uppförandekod

CODE OF CONDUCT

Uppförandekod eller Code of Conduct, är de etiska riktlinjer för hur vi uppträder inom Anebyhusgruppen. Det är förhållningssätt som speglar våra kärnvärden och är även en struktur för beslutsfattande. Koden täcker ej alla lagar, normer eller föreskrifter, utan är ett rättesnöre häremellan. Syftet är att ge vägledning för hur medarbetare, kollegor, leverantörer, kunder och andra intressenter ska behandlas på ett lagenligt, rättvist och etiskt vis.

 

Övergripande riktlinjer

Vi respekterar lagar och regler oavsett var verksamheten bedrivs. Vidare ska vi respektera mänskliga rättigheter och internationella arbetsstandarder så som dessa framställs i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och i den Internationella Arbetsorganisationens (ILO:s) kärnkonventioner.

 

Detta innebär till exempel:

 • att vi inte accepterar barnarbete eller tvångsarbete i någon form.
 • att vi rekryterar och behandlar våra medarbetare på ett sätt som inte är diskriminerande avseende kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder.
 • att vi står för god affärssed och etik
 • att vi stöttar våra medarbetares rätt att organisera sig fackligt
 • att vi värdesätter mångfald och främjar rättvis behandling och lika villkor vid rekrytering, lönesättning, fortbildning och befordran hos medarbetare.
 • att ingen medarbetare hos oss skall utsättas för trakasserier eller sexuella trakasserier.
Målsättning

FN:s Agenda 2030

Vi arbetar kontinuerligt utifrån FN:s Agenda 2030.

 

Anebyhusgruppen har valt att fokusera på målen för:

 • God hälsa & välbefinnande (3)
 • Jämställdhet (5)
 • Hållbara städer & samhällen (11)
 • Hållbar konsumtion & produktion (12)
 • Ekologisk & biologisk mångfald (15)
Kompetensutveckling

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Vi jobbar kontinuerligt med hälsa, säkerhet och arbetsmiljö som innebär även ständig kompetensutveckling av ledare och medarbetare. Vårt mål är att integrera hållbarhet i alla led.

 

I HR-strategin har vi definierat fyra fokusområden – Attraktiv arbetsgivare, Kompetensförsörjning, Arbetsmiljö och hälsa, samt Ledarskap.

 

"Vi verkar för att skapa en utvecklande arbetsplats med en företagskultur som uppmuntrar till initiativ och handlingskraft," säger Martina Gustafsson, HR-chef på Anebyhusgruppen.

Alla medarbetare ska känna sig delaktiga och det innebär också att öka mångfalden på arbetsplatsen. Anebyhusgruppen samarbetar med Uppvidinge Lärcenter och erbjuder SFI på arbetstid för de medarbetare som känner att de behöver öka på sina kunskaper i svenska för att kunna utvecklas i arbetet.

Arbetsmiljö

HÄLSA & SÄKERHET

God hälsa och välbefinnande är ett av de hållbarhetsmål vi jobbar med utifrån Agenda 2030. Säkerheten och tryggheten på våra arbetsplatser går aldrig att tumma på. Vi strävar efter att hela tiden förbättra arbetsmiljön genom det systematiska arbetsmiljöarbetet tillsammans med skyddsombud och fackliga representanter.

 

Vi jobbar aktivt mot alla former av diskriminering. På Anebyhusgruppen finns det en inarbetad rutin för Whistleblowing. Det är möjligt att rapportera händelser både via hemsidan och personalhandboken. Dessa händelser rapporteras direkt till HR-chef.

 

För att minska risken för arbetsskador genomför vi ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi har tillbudsrapportering i WIA där alla anställda har möjlighet att rapportera. Detta ger oss en möjlighet att följa upp tillbud och olyckor och arbeta aktivt för att nå vårt mål, som är en nollvision för arbetsplatsolyckor.

En jämställd arbetsplats

MÅNGFALDEN

En viktig del för oss är att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare mår bra och trivs. Jämställdhet är ett av de hållbarhetsmål vi på Anebyhusgruppen jobbar med utifrån Agenda 2030.

 

Vi måste ha en jämställd arbetsplats för att kunna attrahera och utveckla de mest kompetenta medarbetarna. Inom företaget är vi 18% kvinnor och 72% män. Vi arbetar kontinuerligt med att öka förutsättningarna för en mer jämställd könsfördelning. I våra fabriker arbetar vi kontinuerligt med att öka förutsättningarna för en mer jämställd könsfördelning.

 

Hustillverkning har historiskt sett varit ett mansdominerat yrke, vilket beror på att produktionen inneburit många fysiskt tunga moment. Vårt mål är att alla medarbetare ska kunna arbeta på alla typer av arbetsplatser, oavsett kön, fysisk styrka eller bakgrund. Det finns många hjälpmedel i dag som gör arbetet mindre tungt och mer ergonomiskt lämpligt för olika typer av människor. Vi tror att arbetsmiljön och arbetsplatsen bör anpassas efter människan och inte tvärtom.

 

Vår senaste utförda lönekartläggning visar på noll förekomster av löneskillnad beroende på kön. Kommunikation, samverkan och transparens sker med fackliga parter i så väl lönekartläggning som i övrigt jämställdhetsarbete.

 

"Vårt mål är att alla medarbetare ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Det allra viktigaste för oss är att skapa en arbetsmiljö där medarbetarna mår bra," avslutar Martina Gustafsson, HR-chef på Anebyhusgruppen.

Kvalitet och god arbetsmiljö

KVALITET

Kvalitet och en god arbetsmiljö är tätt sammankopplade. Anebyhusgruppens medarbetares erfarenhet och känsla för kvalitet är ovärderlig för att kunna leverera den höga kvaliteten som Anebyhusgruppen står för.

 

Tack vare fortsatt arbete mot en certifiering enligt ISO 9001 under 2022 tror vi att vi kommer att minska våra kvalitetsbristkostnader samt öka kundnöjdheten. Ett led i detta är ständiga förbättringar genom till exempel utvecklingsprogrammet Produktionslyftet. Produktionslyftet tillämpar principer som bygger på Lean, där utgångspunkten är företagens egna styrkor och värderingar. Detta är ett sätt för Anebyhusgruppen att jobba med att hitta effektiva sätt att kombinera hållbarhetskrav med lönsamhet.

 

Vi strävar efter ständig förbättring och en alltmer resurseffektiv produktion. Allt för att bättre bidra till en hållbar värld och mer nöjda kunder.

Uppförandekod

CODE OF CONDUCT

Uppförandekod eller Code of Conduct, är de etiska riktlinjer för hur vi uppträder inom Anebyhusgruppen. Det är förhållningssätt som speglar våra kärnvärden och är även en struktur för beslutsfattande. Koden täcker ej alla lagar, normer eller föreskrifter, utan är ett rättesnöre häremellan. Syftet är att ge vägledning för hur medarbetare, kollegor, leverantörer, kunder och andra intressenter ska behandlas på ett lagenligt, rättvist och etiskt vis.

 

Övergripande riktlinjer

Vi respekterar lagar och regler oavsett var verksamheten bedrivs. Vidare ska vi respektera mänskliga rättigheter och internationella arbetsstandarder så som dessa framställs i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och i den Internationella Arbetsorganisationens (ILO:s) kärnkonventioner.

 

Detta innebär till exempel:

 • att vi inte accepterar barnarbete eller tvångsarbete i någon form.
 • att vi rekryterar och behandlar våra medarbetare på ett sätt som inte är diskriminerande avseende kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder.
 • att vi står för god affärssed och etik
 • att vi stöttar våra medarbetares rätt att organisera sig fackligt
 • att vi värdesätter mångfald och främjar rättvis behandling och lika villkor vid rekrytering, lönesättning, fortbildning och befordran hos medarbetare.
 • att ingen medarbetare hos oss skall utsättas för trakasserier eller sexuella trakasserier.
Målsättning

FN:s Agenda 2030

Vi arbetar kontinuerligt utifrån FN:s Agenda 2030.

 

Anebyhusgruppen har valt att fokusera på målen för:

 • God hälsa & välbefinnande (3)
 • Jämställdhet (5)
 • Hållbara städer & samhällen (11)
 • Hållbar konsumtion & produktion (12)
 • Ekologisk & biologisk mångfald (15)

Hållbarhet

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete.

Läs mer här
Hurra, {} tillagd som favorit!

Du hittar alla favoriter i menyn

{} är borttagen som favorit

Du hittar alla favoriter i menyn